Opći uvjeti poslovanja

CASA DE MAR nekretnine d.o.o., agencija za posredovanje u prometu nekretnina
Liburnijska 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 21542358182
I. Opće odredbe
 
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina te njegovim sklapanjem Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa svim odredbama Općih uvjeta poslovanja Posrednika.
Pojedini pojmovi i izrazi u smislu Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske ili na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i Treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.


II. Ponuda nekretnina
 
Ponuda nekretnina agencije CASA DE MAR nekretnine d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane Nalogodavca – Prodavatelja. Posrednik se odriče odgovornosti od nenamjernih mogućih pogrešaka u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka, promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnosti da je oglašena nekretnina već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje, a da o tome nije pravodobno obavijestio Posrednika. Ponude i obavijesti primatelj
(Nalogodavac – Kupac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje
Posrednika smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj ponude već upoznat sa
nekretninama k je mu je agencija ponudila, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti agenciju.


III. Razgled nekretnina
 
Razgled nekretnine moguć je isključivo uz potpis Ugovora o posredovanju, u svrhu zaštite vlasnika nekretnine od posjeta neregistriranih osoba, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina. Prema istome, kupac ima obvezu platiti posredničku naknadu u slučaju kupnje predmetne nekretnine.


IV. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
 
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) je dokument kojim se agencija CASA DE MAR nekretnine d.o.o. (posrednik) obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini. Nalogodavac se Ugovorom obvezuje da će Posredniku isplatiti posredničku naknadu za usluge posredovanja koja se određuje Ugovorom o posredovanju, ako taj pravni posao bude sklopljen. U Ugovoru između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, visini posredničke naknade te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme te se Ugovor smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane. Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.
 


V. Isključivi/Ekskluzivni ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
 
Isključivi/Ekskluzivni ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je dokument kojim se
Nalogodavac obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog Posrednika. Ako je za vrijeme trajanja Isključivog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac sklopio pravni posao preko drugog Posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivom posredovanju u prometu nekretnina Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme te se Ugovor smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane. Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.


VI. Prestanak ugovora o posredovanju
 
Nalogodavac m že otkazati nalog za posredovanje u svakom trenutku pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog Posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.


VII.Obveze Posrednika
 
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina obavljati osobito sljedeće:
 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
 2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
 3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u vezi sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
  • pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
  • okolnosti i ograničenja u pravnom prometu nekretninama sukladno posebnim propisima.
 4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
 5. Omogućiti pregled nekretnina.
 6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
 7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
 8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
 9. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 1. Ukoliko posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja te će poslove posebno ugovoriti te vrstu i visinu troškova.
 2. Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca.
Posrednik nije odgovoran za neizvršenje obveza Nalogodavca i Treće osobe, a koje obveze su preuzete pravnim poslom sklopljenim između Nalogodavca i Treće osobe, a predmet kojeg pravnog posla je nekretnina za koju je Posrednik posredovao.


VIII. Obveze Nalogodavca
 
Nalogodavac sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina s Posrednikom preuzima sljedeće obveze:
 1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
 2. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
 3. Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
 4. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
 5. Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno.
 6. Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
 7. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, u visini od 50% od ugovorene posredničke naknade.
Nalogodavac potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina s Posrednikom, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči i potvrđuje da je on osoba za koju se predstavlja, u protivnom odgovara za svu štetu prouzročenu Posredniku i/ili nekoj drugoj osobi u pravnom poslu posredovanja u koji je predmet Ugovora o posredovanju.
Nalogodavac prilikom sklapanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina s posrednikom potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, a u svrhu sudjelovanja u postupku kupoprodaje nekretnine ili nekog drugog pravnog posla koji se odnosi na posredovanje u prometu nekretnina i radi utvrđenja nedvojbene identifikacije.
Nalogodavac se obvezuje kako će prilikom sklapanja pravnog posla kupoprodaje s Trećom osobom koja je predmet Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, posredniku dati na raspolaganje sve potrebne informacije i podatke koje je posrednik u obvezi prikupiti o Nalogodavcu i pravnom poslu, a koje su određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.


IX. Posrednička naknada
 
Agencija stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla (potpisom predugovora ili ugovora) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i Treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa Trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.
U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je agencija CASA DE MAR nekretnine
d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da agencija dogovori s Nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina. Prilikom kupoprodaje se provizija naplaćuje u iznosu od 6% + PDV od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, na sljedeći način:
Provizija za posredovanje prilikom prodaje koja se naplaćuje se od prodavatelja je 3% + PDV od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Provizija za posredovanje prilikom kupnje koja se naplaćuje se od kupca je 3% + PDV od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene predmetne nekretnine.


X. Prigovor potrošača
 
Potrošač može podnijeti prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo na isporučenu uslugu od Posrednika u pisanom obliku putem pošte ili na e-mail adresu: info@casademar.com.


XI. Opće odredbe i rješavanje sporova
 
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci.


CASA DE MAR nekretnine d.o.o., agencija za posredovanje u prometu nekretnina
Liburnijska 9, 51000 Rijeka, Hrvatska